Stemmen met volmacht

In bepaalde omstandigheden kan u als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen.
U moet in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven.

Wanneer kan u bij volmacht stemmen?

In bepaalde omstandigheden kan u als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen.
U moet in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door hem een volmacht te geven.
U bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger.

Het decreet omschrijft duidelijk wanneer dat kan en wat u daarvoor nodig hebt.

U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven:

Het volmachtformulier A95: zo geeft u een volmacht.

Een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft.

U kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

U bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.

U voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag dat attest niet geven.

U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.

U voegt bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.

Ook de leden van uw gezin of uw gevolg die met u in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

U bent in België, maar u moet op de dag van de verkiezingen werken.

U voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.

U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.

U voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van uw beroep blijkt.

Dat attest (formulier A96b) wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven.

 

Ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven.

U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.

U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de inrichting waar u zich bevindt. In dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven.

U kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met uw geloofsovertuiging.

U voegt dan bij de volmacht een attest van de religieuze overheid met de bevestiging dat u op 14 oktober 2018 onmogelijk naar het stembureau kan gaan.

U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.

U voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instelling waar u studeert.

U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld.

U voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan, vaststelt.

U vraagt dat attest (formulier A96a) aan bij de burgemeester uiterlijk op 13 oktober 2018. Bij uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken.

Als u geen bewijsstukken kan voorleggen, moet u op het formulier A96a een verklaring op erewoord ondertekenen.

Met de volmacht wijst u een andere kiezer aan om in uw plaats te stemmen.  Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven.  Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. 

De persoon die in uw plaats stemt, moet volgende documenten meebrengen naar het stembureau: 

dit formulier 
zijn identiteitskaart 
zijn oproepingsbrief 
uw oproepingsbrief 
het attest dat bewijst dat u zelf niet kunt stemmen . 
De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit formulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.